Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ο.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την για την υλοποίηση της προμήθειας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρχεία Διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη
Δημοσίευση σε Ευρωπαϊκό Φύλλο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Απ. 148 - Έγκριση μελέτης
Μελέτη
Παραρτήματα
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (pdf)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (doc)
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (pdf)
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (doc)