Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ο.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Η ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και αξιολόγηση μελέτης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».

Αρχεία Διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Έντυπο Οικονομική Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΤΕΠΕΠ
Κανονισμός Μελετών
Πίνακας Συμμόρφωσης
Τιμολόγιο Μελέτης
Προϋπολογισμός Μελέτης
Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων
Έγκριση Θεωρημένης Μελέτης