Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ο.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Η ΔΕΥΑAO προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την «ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Περισσότερα...