Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ο.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΛΟΚΑ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΕΕΛ) – Β’ ΦΑΣΗ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αρχαίας Ολυμπίας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΛΟΚΑ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΕΕΛ) – Β’ ΦΑΣΗ».

Αρχεία Διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης
Διακήρυξη
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Έντυπο Οικονομική Προσφοράς
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΣΑΥ
ΦΑΥ
Προμετρήσεις
Προϋπολογισμός Έργου
Περιγραφικό Τιμολόγιο
Τεχνική Περιγραφή